Gmina Pawłowiczki

Lokalne okienko przedsiębiorczości

Pawłowiczki 2019.06.13

Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zamieszczamy informację o spotkaniu informacyjnym.

Pawłowiczki 10.04.2019Pawłowiczki 01.04.2019
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w K- Koźlu informuje przedsiębiorców o spotkaniu.

Pawłowiczki 2019.03.21

Pawlowiczki,2018.09.03

Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu zamieszczamy informację o spotkaniu informacyjnym dla podmiotów ekonomii społecznej dot. Poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej.


Pawłowiczki Luty 2018Pawłowiczki 2017.11.16

Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu Departament Koordynacji Programów Operacyjnych zamieszczamy informację o spotkaniu dla podmiotów ekonomii społecznej – mikro , małych i średnich przedsiębiorstw.


Pawłowiczki,2017.11.03
Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie – Koźlu informuje o kolejnym spotkaniu informacyjnym

Pawłowiczki 2017,09,27
Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu zamieszczamy informację o spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców.

Pawłowiczki,2017.07.19
Na prośbę Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zamieszczamy pismo o prowadzeniu nabóru wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” o dotację mogą starać się rolnicy i domownicy rolników.


Informacja Stowarzyszenia “Euro – Country“o spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym dot. podejmowania działalności gospodarczej


Pawłowiczki 30.05.2017

Pawłowiczki 04.04.2017 r.
Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie – Koźlu zaprasza na
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców


Na prośbę Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości zamieszczamy informację o projekcie “ Dotacja-Firma-Sukces” realizowany w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, RPO WO 2014-2020.Ogłoszenie informacyjne o terminie kolejnego spotkania z cyklu “ Środa z Funduszami”


Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami Europejskimi.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych

Kolejne spotkanie z cyklu środa z Funduszami

Kolejne spotkanie z cyklu “Środa z Funduszami”

Informacja LPI o spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców dot. poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Środa z Funduszami Europejskimi


Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie Koźlu zamieszczamy zaproszenie na spotkanie w ramach spotkań z cyklu “Środa z Funduszami”.Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP.

Informacja dla podmiotów działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego


Informacja dla przedsiębiorców o spotkaniu informacyjnym


Kolejna środa z funduszami europejskim

Na prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu zamieszczamy informację o kolejnym spotkaniu.

Na prośbę Opolskiego Centrum Gospodarki w Opolu i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu zamieszczamy informację o spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców w ramach projektu Partner Innowacji-symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie InnowacjiNa prośbę Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich informujemy o spotkanie z cyklu “Środa z Funduszami”

Spotkanie Firm rodzinnych 23.10.2015 konferencja ,której nazwa brzmi “Rodzice, prezes, pracodawca. Opolskie firmy rodzinne – poznajmy się “:


Spotkanie z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi


**Informacja o V Europejskiej Konferencji Małych i średnich Przedsiębiorstw
12-13 października 2015 r w Katowicach**

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym. Właśnie ten sektor przyczynia się do tworzenia innowacyjnej i dynamicznej gospodarki. Stanowi najliczniejszą grupę wszystkich firm, generuje znaczny % PKB i tworzy miejsca pracy.

Od pięciu lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizatorem przedsięwzięcia dedykowanego sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod nazwą Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP).

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących z udziałem paru tysięcy gości z kraju i Europy. W przeszło 50 sesjach merytorycznych bierze co roku udział kilkuset ekspertów, przedstawicieli struktur unijnych, nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji okołobiznesowych oraz praktyków i przedsiębiorców.

W dniach 12-14 października br w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju przedsiębiorczości w kraju i Europie. Udział gości zagranicznych pozwoli na wymianę doświadczeń oraz na porównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie w promocji tego wydarzenia dostępnymi Państwu kanałami (strona www, mailing, newsletter itp.). W zamian oferujemy przyznanie tytułu „Organizacja Wspierająca V Europejski Kongres MŚP” oraz zamieszczenie logotypu na stronie internetowej Kongresu tj. www.ekmsp.eu w zakładce Organizacje Wspierające, a także w programie kongresu. W przypadku zainteresowania powyższą inicjatywą, proszę o wypełnienie porozumienia o współpracy w wersji elektronicznej. Linka przesyłam poniżej.

http://ekmsp.eu/pl/formularz

Przypominam, że udział w Kongresie jest dla wszystkich uczestników bezpłatny.

Wyrażam nadzieję, że wspólne działania związane z tym przedsięwzięciem przyniosą wymierne skutki dla dalszego rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości naszego kraju oraz Europy.

Licząc na owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku
Tadeusz Donocik
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EK MŚP


Informacja Inkubatora Przedsiębiorczości

Pawłowiczki 2015.04.30

“Informacja o konferencji skierowanej dla Przedsiębiorców”
ARR „ARLEG” S.A. zwraca się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji o konferencji która odbędzie się 24.02.2015 r. w Opolu w hotelu PIAST
Konferencja skierowana jest do przesiebiorców, którzy zaintersowani są wsparciem unijny w nowym okresie finansowania na lata 2014-2020.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Z góry dziękuję za pomoc

Magdalena Roicka
Dyrektor ds. innowacji
tel. 76/ 862-27-77, 862-35-22, 852-30-15 w. 321
fax. 76/ 862-09-68
e-mail: magda.roicka@arleg.eu

Dotacje dla przedsiębiorczych

Fndusze dla Przedsiębiorców

Uwaga Przedsiębiorcy

Środki na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 5 maja 2009 r. do dnia 18 maja 2009 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia (wersja PROW 312/09/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Kolejny nabór wniosków do 1.1.2

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło konkurs o dofinansowanie projektów w zakresie:
1. rozwoju mikroprzedsiębiorstw
2. budowy, przebudowy i remontu infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, wpływające m. in. na rozszerzenie zakresu lub zróżnicowanie działalności gospodarczej
3. zakup oraz unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej
4. zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.

Wnioski można składać od 20.04.2009 do 04.05.2009 r.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 65 %, zaś minimalna kwota dofinansowania wynosi od 20 tys. PLN do 550 tys. PLN.

Więcej informacji na stronie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
raz na stronie głównej OCRG

Inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw

Urząd Gminy w Pawłowiczkach informuje wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach RPO WO poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach.
Rodzaje projektów:
Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z:
tworzeniem mikroprzedsiębiorstwa;
budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, wpływającymi m.in. na rozszerzenie zakresu lub zróżnicowanie działalności gospodarczej (dywersyfikację);
zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.
Usługi doradcze związane z realizacją projektu.
Beneficjenci:
Mikroprzedsiębiorstwa
Wysokość wsparcia:
Dofinansowanie z EFRR maksymalnie do 65% kosztów kwalifikowanych Wysokość dotacji od 20 tys. Do 550 tys. PLN
Warunki szczegółowe:
w ramach poddziałania do dofinansowania kwalifikować się będą projekty, w których beneficjent ma siedzibę na terenie województwa opolskiego i jednocześnie projekt realizowany jest w województwie opolskim;
usługi doradcze mogą stanowić maksymalnie 10% wartości kosztów kwalifikowanych;
poddziałanie podlega przepisom o przyznawaniu pomocy de minimis;
ze wsparcia wyłączone są mikroprzedsiębiorstwa, działające w obszarze turystyki i rekreacji (objęte wsparciem w ramach Poddziałania 1.4.1);
wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu.

Szczegółowe informacje można pobrać ze strony Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO Poddzialanie 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” uprzejmie informuję, iż Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców planuje zorganizować dwudniowe warsztaty mające na celu profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie na adres t.kosowski@rif.opole.pl do 8 lutego 2008 r.
ANKIETA

Z poważaniem,

Tomasz Kosowski
Specjalista ds. funduszy unijnych
Stowarzyszenie “ Promocja Przedsiębiorczości”
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Damrota 4 Opole 45-064
tel. (077) 456 56 00 wew. 26

Fundusze dla przedsiębiorców

RPOWO na lata 2007-2013 obecnie jest na etapie przygotowania do negocjacji z Komisją Europejską, pierwsze spotkanie z Komisją Europejską zostało zaplanowane na 22 maja br. Szacuje się, że negocjacje powinny zakończyć się w III kw. tego roku. Władze województwa opolskiego opracowały wstępny harmonogram naboru wniosków w ramach RPOWO. Harmonogram ten ma charakter projektu, a jego ostateczny kształt uzależniony będzie min. od wyników negocjacji z KE
Poniższą informację przygotowano na podstawie dokumentów ze strony internetowej http://umwo.opole.pl zakładka RPO oraz przedstawiono tylko wybrane działania i poddziałania RPOWO, szczegółowe informacje na powyższej stronie internetowej.

Fundusze dla przedsiębiorców-do pobrania

Dotacje z funduszy unijnych 2007-2013 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pieniądze dla małych i średnich firm z funduszy strukturalnych, z nowej puli na lata 2007-2013 nie zostały jeszcze uruchomione. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, fundusze te mają być uruchomione w III kwartale br. (październik-listopad-grudzień 2007). Nowy Program Operacyjny pod nazwą Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jako oficjalna propozycja polska został wysłany do Komisji Europejskiej 24 lipca 2007 roku i czeka na ostateczną akceptację albo poprawki. Natomiast dotychczasowy Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw został prawie całkowicie wykorzystany. Trzeba zaznaczyć jednak, że nowy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który będzie zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie jest kontynuacją SPO WKP 2004-2006. Małe i średnie przedsiębiorstwa poszukujące funduszy na inwestycje o podobnym charakterze jak np. z dotychczasowego SPO WKP z działania 2.3. dotacje dla msp na inwestycje – powinny szukać informacji na stronie internetowej swojego Urzędu Marszałkowskiego. Podobnego typu dotacje będą dostępne w nowym “rozdaniu” funduszy, ale regionalnie, tj. w 16 regionalnych programach operacyjnych zarządzanych na poziomie wojewódzkim. Będą one finansowane z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

W skrócie podajemy priorytety 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, które powinny być rozpisane dla każdego województwa na poszczególne działania i ścieżki finansowania i dostosowane do sytuacji panującej w określonym regionie: – badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość; – społeczeństwo informacyjne; – inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy; – środowisko; – zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych; – turystyka; – inwestycje w kulturę; – inwestycje w transport; – inwestycje energetyczne; – inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe); – inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną.

Natomiast Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – PO IG 2007-2013 ma na celu rozwój szeroko rozumianej innowacyjności. W jego ramach będą wspierane zarówno same przedsiębiorstwa, jak i instytucje otoczenia biznesu, a także jednostki naukowe, które świadczą przedsiębiorstwom usługi. Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także instytucje pośredniczące: tj. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
PO IG będzie miał następującą strukturę ogólną, oczywiście po ostatecznej akceptacji przez KE i uzgodnieniach ze stroną polską.
Oś priorytetowa 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
cel: zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce.
Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjenci: m.in. jednostki naukowe, sieci naukowe i konsorcja, studenci, naukowcy, przedsiębiorcy zwłaszcza msp, itd.
Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura sfery B+R
cel: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.
Instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Beneficjenci: m.in. jednostki naukowe, szkoły wyższe, itd.
Oś priorytetowa 3 – Kapitał dla innowacji
Cel: zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania.
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki
Beneficjenci: m.in. fundusze kapitałowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje przedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Cel: podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki
Beneficjenci: przedsiębiorcy
Oś priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji
Cel: zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego.
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki
Beneficjenci: grupy przedsiębiorców, w tym klastry, sieci technologiczne, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy.
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Cel: wzmocnienie marki “Polska” przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym.
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki
Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy.
Oś priorytetowa 7 – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego
Cel: stwarzanie warunków do zwiększenia wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy.
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjenci: jednostki administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstwa, obywatele zakładający przedsiębiorstwa świadczące lokalne e-Usługi.
Źródła:
http://www.fundusze-strukturalne.pl/jaki-fundusz/spo-wkp.htm
http://www.mg.gov.pl/NR/exeres/FB3F4D66-F56B-477C-85C0-9336854147A5.htm
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/20072013/

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na spotkania informacyjne 1. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim ma przyjemność poinformować, iż rusza cykl organizowanych w całej Polsce bezpłatnych spotkań informacyjnych dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 pn. „Środa z Funduszami dla…”.

Spotkania organizowane będą w każdą pierwszą środę miesiąca, począwszy od października 2014 r. do lutego 2015 r. Każde spotkanie skierowane będzie do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów programów realizowanych w latach 2014-2020.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 1 października 2014 r. w Sali nr 5 Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu o godzinie 12:00 i będzie przeznaczone dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1P0RtGx-EdxFQsQf_lnNIZA6v3A_LKGnSPzAtcQ9esTU/viewform

więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7833

2.Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dla nauczycieli oraz pracowników oświaty.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje nt. projektu pn. „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim” realizowanego przez CE ATUT w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, którzy zostali zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31.12.2012 r.

Spotkania odbędą się:

* 7 października 2014 r. o godz. 1:00 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 (sala narad).

13 października 2014 r. o godz. 12:00 w Starostwie powiatowym w Kedzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 1 (sala nr 12 – I piętro

Szczegóły oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7826

W razie pytań zachęcam do kontaktu,

pozdrawiam,

WOJCIECH DUDEK
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Plac Wolności 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00-18:00, środa,piątek 8:00-16:00 tel. 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: w.dudek@opolskie.pl, lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl www.rpo.opolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.facebook.com/opolskiePIFE

[male do maila]

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mir.gov.pl.