Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Pawłowiczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.pawlowiczki.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
• 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
• 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
• 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
• 2.4.1 – Szybka nawigacja
• 3.1.1 – Język strony
• 4.1.1 – Parsowanie
• 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia
• Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
• Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się informacje w formie graficznej, niektóre mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Obecnie trwają prace nad poprawą dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.09.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Danuta Perz, koordynator@pawlowiczki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 774036472. Na powyższe kontakty można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokument, opisanie zawartości filmu lub audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli otrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądani, kiedy realizacja żądania będzie możliwa , przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bądź aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl

Informacje uzupełniające:
Data publikacji strony internetowej: 2007-08-28
Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu
publikowania: 2019-11-06


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
47-280 Pawłowiczki, ul. Plac Jedności Narodu 1
Tel.: 774036461
Fax:774036462
E-mail: ug@pawlowiczki.pl
Strona internetowa: https://www.pawlowiczki.pl/

Skróty klawiszowe:
Storna internetowa posiada wersję dla słabowidzących spełniającą częściowo wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 TAB – przejście do kolejnego elementu
 SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 ENTER – Akceptacja elementu

Dostępność architektoniczna:
Do budynku urzędu prowadzą dwa wejścia. Przy jednym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Osoby niepełnosprawne potrzebujące załatwić sprawę w biurze znajdującym się na pierwszym piętrze, są obsługiwane przez przywołanych urzędników, na parterze budynku. Budynek nie posiada windy. Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne.