Gmina Pawłowiczki

Podstawowe infomacje

Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) – gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będąc zarazem największą i najprężniejszą organizacją tego typu na świecie. Od 2004 Polska zintegrowała się z Unią Europejską. Od 2007 Unia liczy 27 państw członkowskich.
Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Podstawę do jej funkcjonowania stanowi traktat z Maastricht, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej.

Do jej najważniejszych celów należą:
· zapewnienie bezpieczeństwa
· zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego
· ochrona wolności, praw i interesów obywateli

Symbole UE
· Flaga Unii Europejskiej: dwanaście gwiazd (liczba nie zmienia się) w miejscu godzin na tarczy zegara, lazurowe tło. Autorami pomysłu są: hiszpański dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz (niedawno ujawniono fakt, że inspiracją Heitza była korona Matki Boskiej Niepokalanej “z gwiazd dwunastu”)
· Hymn: jest to muzyczna aranżacja Herberta von Karajana “Ody do radości” z IV części IX symfonii Ludwiga van Beetthoovena.
· Paszport w kolorze burgundzkiego wina, z napisem “Unia Europejska” pod nazwą państwa wydającego dokument; może być używany podczas podróży po całym świecie.

Instytucje Unii Europejskiej
· Rada Europejska – została powołana w 1974 roku, a w jej skład wchodzą szefowie rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem Unii Europejskiej. Przewodnictwo trwa pól roku i zmienia się rotacyjnie.
· Rada Unii Europejskiej – stanowi prawo w Unii. W jej skład wchodzą ministrowie różnych resortów.
· Komisja Europejska – do jej głównych zadań należy kontrola stosowania prawa wspólnotowego (europejskiego) oraz realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych. Obecnie Komisja liczy 20 komisarzy wybieranych na 5 lat.
· Parlament Europejski – nie stanowi prawa w Unii, ale uczestniczy w procesie decyzyjnym. Ma tez uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu, oraz przyjmowania nowych członków. Kontroluje prace Komisji Europejskiej. S Składa się z przedstawicieli państw członkowskich i obecnie liczy 732 deputowanych.
· Trybunal Sprawiedliwości – jest to organ orzekający UE. Dokonuje wykładni prawa europejskiego i interpretacji traktatów. Składa się z 25 sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie na sześcioletnią kadencję. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu.
· Trybunal Obrachunkowy – sprawuje kontrole nad dochodami i wydatkami Wspólnot oraz bada czy finansami wspólnotowymi zarządzano właściwie i zgodnie z prawem.

Swobody w UE
· przepływ towarów – opiera się na dostosowaniu lub wzajemnej akceptacji norm i przepisów, zniesieniu kontroli granicznych
· przepływ usług – liberalizacja usług finansowych, otwarcie rynku usług transportowych i telekomunikacyjnych oraz harmonizacja metod kontroli banków i ubezpieczeń
· przepływu kapitału – opiera się m.in. na dążeniu do wspólnego rynku usług finansowych i liberalizacji obrotu papierami wartościowymi
· przepływu osób – to prawo do pracy, osiedlania się i korzystania ze wszystkich dóbr socjalnych w miejscu pobytu na terytorium całej Unii Europejskiej, bez względu na obywatelstwo

Mini kalendarium Unii Europejskiej
· 1951 – Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali między Belgią, Francją, Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Włochami.
· 1957 – Podpisanie tzw. Traktatów Rzymskich – utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu.
· 1965 – Połączenie organów wykonawczych EWWiS, EWG i Euratomu.
· 1973 – Pierwsze rozszerzenie: do Wspólnoty Europejskiej wstępują Dania, Irlandia i Wielka Brytania. 1979 – Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
· 1981 – Drugie rozszerzenie: 10. członkiem WE zostaje Grecja.
· 1986 – Trzecie rozszerzenie: Do WE dołączają Hiszpania i Portugalia.
· 1987 – Wejście w życie Jednolitego Aktu Europejskiego.
· 1992 – Podpisanie w Maastricht (Holandia) Traktatu o Unii Europejskiej
· 1993 – Wejście w życie traktatu z Maastricht
· 1995 – Czwarty etap rozszerzenia: Austria, Finlandia i Szwecja zostają kolejnymi członkami.
· 1999 – Wejście w życie wspólnej waluty euro (na razie w rozliczeniach bezgotówkowych).
· 2002 – Nowe banknoty i monety zastąpią dotychczasowe waluty.
· 2004 – Piąty etap rozszerzenia. UE poszerza się o 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Szczegółowe informacje można pobrać ze strony WIKPEDIA PL