Gmina Pawłowiczki

Infrastruktura i Ochrona Środowiska

Gmina jest zaliczana do regionu o średnio rozwiniętej infrastrukturze technicznej. Wszystkie gospodarstwa są zelektryfikowane.

Na terenie Gminy Pawłowiczki rozbudowany jest centralny system zaopatrzenia ludności w wodę, która stanowi pięć wodociągów grupowych zapewniając wodę wszystkim mieszkańcom.

Od 1997r. każdego roku budowane są sieci kanalizacji sanitarnych. Ogólnie na terenie całej gminy mamy 39 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków: w tym 38 km sieci sanitarnej, 1 km sieci ogólnospławnej.
W roku 2007 53,3% mieszkańców gminy podłączonych jest do kanalizacji.

Nowo wybudowany system kanalizacji doprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków „Biogradex” w Pawłowiczkach oddanej do użytku w 1997r. Na terenie gminy istnieje ponadto zmodernizowana w 2003r. oczyszczalnia ścieków „Biogradex” w Jakubowicach obsługująca zabudowę mieszkaniową w Grudyni Wielkiej, Jakubowic, Milic i Nowych Sadów Gm. Głubczyce oraz oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” obsługująca zabudowę wielorodzinną w Urbanowicach.
Mechaniaczno-biologiczne oczyszczalnie w Pawłowiczkach i Jakubowicach wykorzystują technologię „Biogradex” tj. odpowiednio przygotowanego niskoobciążonego osadu czynnego. Proces przygotowania i utrzymania pracy ciągłej tego osadu polega na jego energetycznym stresowaniu i odgazowaniu.


W gminie uporządkowana jest również gospodarka odpadami. Każde gospodarstwo domowe zaopatrzone jest w pojemniki o pojemności 110 dm3, które są opróżniane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przy wiatach przystankowych i ulicach zostały zamocowane kosze uliczne.
We wszystkich wsiach rozstawione są ogólnodostępne kontenery KP-7. Opróżniane są w zależności od zapotrzebowania.
W całej Gminie rozstawiono 43 komplety kontenerów do segregacji: makulatury, szkła białego i kolorowego, plastiku oraz puszek aluminiowych. Zestawy zostały umieszczone w wybranych, newralgicznych punktach każdej wsi.

Na terenie Gminy Pawłowiczki od 1993r. jest w użytku Gminne Składowisko Odpadów. Powierzchnia terenu kwatery deponowania odpadów wynosi wraz za skarpami około 1,00 ha przy łącznej powierzchni składowania w ramach ogrodzenia 3,77 ha.

Eksploatacja składowania prowadzona jest „od góry” poprzez zrzut odpadów na istniejącą skarpę złoża, której wysokość wynosi ok. 5 m. Na terenie składowiska znajduje się brodzik dezynfekcyjny, studnia odgazowująca oraz zbiornik odcieków.
Kwatera składowania odpadów zlokalizowana jest w naturalnym zagłębieniu terenu. Z uwagi na korzystne warunki geologiczno-hydrologiczne podłoże stanowią słabo przepuszczalne pyły lessopodobne i nieprzepuszczalne gliny. Odwodnienie terenu składowiska zapewniają trzy rowy opaskowe oraz rurociąg betonowy. W celu kontroli szczelności kwatery deponowania odpadów za pomocą badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wód gruntowych wykonano dwa piezometry, z których dwa razy w roku odcieki poddawane są szczegółowej analizie. Zewnętrzny obrys składowiska od strony zachodniej, południowej i wschodniej okala pas zieleni ochronnej o różnej wysokości i szerokości. Jego zadaniem jest stworzenie naturalnej bariery okalającej zapobiegającej rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń z kwatery odpadów.


Położenie komunikacyjne Gminy Pawłowiczki z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych jest korzystne. Wpływ na to ma podstawowy układ komunikacyjny, który zapewnia dogodne powiązania z sąsiednimi ośrodkami wyższego rzędu oraz dojazd do wszystkich wsi. System drogowy tworzą następujące drogi:

krajowe:

 • nr 38 Granica Państwa – Kędzierzyn Koźle

Długość drogi wynosi 41,987 km, natomiast na terenie gminy droga ta rozciąga się od 24+195 km do 33+83 km, co daje łącznie długość 11,654 km. W połowie swojej długości na terenie gminy posiada nawierzchnię mineralno – asfaltową, a w połowie powierzchniowe utrwalenie. Szerokość jezdni wynosi 6 m. Droga znajduje się w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

wojewódzkie:

 • nr 417 Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz.

Długość drogi na terenie gminy Pawłowiczki wynosi 13,507 km (od km 19+230 do km 32+737). Jest to droga ogólnodostępna, o szerokości jezdni 5,5 m, charakteryzująca się nawierzchnią mineralno bitumiczną. Droga znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
powiatowe:

 • 1211 O: Zwiastowice – Ucieszków; dł. w gminie 12,24 km (od 1+650 do 13+887 km); średnia szerokość jezdni od 4,5 do 5,5 m;
 • 1212 O: Gościęcin – Szonów; dł. w gminie 5,66 km (od 0+000 do 5+660 km); średnia szerokość jezdni – 5,5 m;
 • 1249 O: Stare Kotkowice – Trawniki; dł. w gminie 3,38 km (od 3+885 do 7+266 km); średnia szerokość jezdni od 5 do 6 km;
 • 1259 O: Baborów – Radoszowy; dł. w gminie 3,80 km (od 2+900 do 6+730 km); średnia szerokość jezdni od 2,5 do 5 km;
 • 1405 O: Pawłowiczki – Kochaniec; dł. w gminie 3,70 km (od 0+000 do 3+700 km); średnia szerokość jezdni – 5 m;
 • 1406 O: Pawłowiczki – Wronin; dł. w gminie 4,62 km (od 0+000 do 4+620 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1407 O: Borzysławice – Pawłowiczki; dł. w gminie 3,76 km (od 0+000 do 3+760 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1410 O: Urbanowice – DP Nr 1409 O; dł. w gminie 1,62 km (od 0+000 do 1+616 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1411 O: Gościęcin – Urbanowice – Łężce; dł. w gminie 5,04 km (od 0+000 do 5+043 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1414 O: Ligota Wielka – Karchów; dł. w gminie 1,99 km (od 0+000 do 1+989 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1415 O: Grudynia Wielka – Milice; dł. w gminie 4,74 km (od 0+000 do 4+742 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1416 O: Grudynia Wielka – Grudynia Mała; dł. w gminie 1,01 km (od 0+000 do 1+011 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1417 O: Grudynia Mała – Borzysławice; dł. w gminie 3,41 km (od 0+000 do 3+411 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1418 O: Karchów – DK Nr 38; dł. w gminie 3,43 km (od 0+000 do 3+427 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1419 O: Chrósty – Dobrosławice; dł. w gminie 4,49 km (od 0+000 do 4+485 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1420 O: Ucieszków – Radoszowy; dł. w gminie 5,48 km (od 0+000 do 5+482 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1421 O: Chrósty – Ligota Mała; dł. w gminie 2,99 km (od 0+000 do 2+990 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1430 O: Gierałtowice – DK Nr 38; dł. w gminie 3,10 km (od 0+604 do 3+704 km); średnia szerokość jezdni – 5 km
 • 1462 O: Naczęsławice – Grodzisko; dł. w gminie 1,81 km (od 0+000 do 1+810 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1469 O: Mierzęcin – Gościęcin; dł. w gminie 0,84 km (od 0+000 do 0+841 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1473 O: Koza – Maciowakrze; dł. w gminie 1,30 km (od 1+368 do 2+668 km); średnia szerokość jezdni – 5 km;
 • 1476 O: Opatrzność – DP Nr 1418 O; dł. w gminie 0,98 km (od 0+000 do 0+979 km); średnia szerokość jezdni – 5 km.

Prawie wszystkie drogi posiadają nawierzchnię twardą na całej długości w gminie. Wyjątek stanowi droga nr 1259 O, która jest tylko częściowo utwardzona. Łączna długość dróg powiatowych w gminie Pawłowiczki wynosi 79,39 km. Wyżej wymienione drogi są pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kędzierzynie – Koźlu .

gminne:

 • 108403 O – Chrósty, ul. Ligocka-0,178 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108404 O – Chrósty, ul. Polna-0,200 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczona
 • 108401 O – Borzysławice, ul. Górna- 0,404 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczona, beton
 • 108402 O – Borzysławice, ul. Majątkowa i Dolna – 0,510 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108408 O- Grodzisko, ul. Główna – 1,150 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108409 O – Grodzisko, ul. Majątkowa – 0,340 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108410 O – Kózki, ul. Główna – 0,970 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108411 O – Maciowakrze, ul. Czereśniowa – 0,850 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108412 O – Maciowakrze, ul. Kościuszki – 0,448 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108413 O – Maciowakrze, ul. Mickiewicza – 0,710 km- nawierzchnia bitumiczna, bruk
 • 108414 O – Milice, ul. Kościelna – 0,128 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108415 O – Milice, ul. Majątkowa – 0,105 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108416 O – Milice, ul. Szkolna – 0,130 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108417 O – Milice, ul. Teszniowska – 0,800 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczniowa
 • 108418 O – Naczęsławice, ul. Piękna – 0,670 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczniowa
 • 108419 O – Naczęsławice, ul. Spółdzielcza – 0,440 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczniowa
 • 108420 O – Naczęsławice, ul. Kierunek Kózki – 0,500 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108421 O – Ostrożnica, ul. Chróstecka – 0,400 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108422 O – Ostrożnica, ul. Grodzisko – 0,270 km- nawierzchnia bitumiczna, brukowa
 • 108423 O – Ostrożnica, ul. Kąty – 0,253 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108424 O – Ostrożnica, ul. Klasztorna – 0,231 km- nawierzchnia brukowa
 • 108425 O – Ostrożnica, ul. Kopidolska – 0,361 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108426 O – Ostrożnica, ul. Leśna – 0,350 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108427 O – Ostrożnica, ul. Olszewska – 0,643 km- nawierzchnia bitumiczna, brukowa, gruntowa
 • 108428 O – Ostrożnica, ul. Ogrodowa – 0,510 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108429 O – Ostrożnica, ul. Parkowa – 0,515 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108430 O – Ostrożnica, ul. Polna – 0,372 km- nawierzchnia bitumiczna, gruntowa
 • 108431 O – Ostrożnica, ul. Przedborowska – 1,029 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108432 O – Ostrożnica, ul. Sienkiewicza – 0,860 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108406 O – Gościęcin, ul. Górna – 1,080 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108405 O – Gościęcin, ul. Kościelna – 0,347 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108407 O – Gościęcin – 0,900 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108433 O – Pawłowiczki, ul. Magnoliowa – 0,270 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108434 O – Pawłowiczki, ul. Karola Miarki – 0,210 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108435 O – Pawłowiczki, ul. Kościuszki – 0,290 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108436 O – Pawłowiczki, ul. Ks. Kuliga – 0,700 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108437 O – Pawłowiczki, ul. Kościelna – 0,180 km- nawierzchnia bitumiczna, betonowa
 • 108438 O – Pawłowiczki, ul. Leśna – 0,240 km- nawierzchnia bitumiczna, gruntowa
 • 108439 O – Pawłowiczki, ul. Mickiewicza – 0,210 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108440 O – Pawłowiczki, ul. Gustawa Morcinka – 0,220 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108441 O – Pawłowiczki, ul. Nowa – 0,210 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108442 O – Pawłowiczki, ul. Ogrodowa – 0,270 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108443 O – Pawłowiczki, ul. Opatrzności – 1,240 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczniowa
 • 108444 O – Pawłowiczki, ul. Parkowa – 0,100 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108445 O – Pawłowiczki, ul. Polna – 0,140 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczniowa
 • 108446 O – Pawłowiczki, ul. Smykały – 0,360 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108447 O – Pawłowiczki, ul. Plac Jedności Narodu – 0,260 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108448 O – Pawłowiczki, ul. Lipowa – 0,280 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108449 O – Pawłowiczki, ul. Szkolna – 0,718 km- nawierzchnia bitumiczna, betonowa, gruntowa
 • 108450 O – Radoszowy, ul. Polna – 0,718 km- nawierzchnia bitumiczna, betonowa, gruntowa
 • 108451 O – Radoszowy, ul. Zamkowa – 0,200 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108452 O – Trawniki, ul. Leśna – 1,100 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108456 O – Ucieszków, ul. Klasztorna – 0,345 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108457 O – Ucieszków, ul. Kozielska – 0,213 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108458 O – Ucieszków, ul. Krótka – 0,80 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108459 O – Ucieszków, ul. Piękna – 0,160 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108460 O – Uciszków, ul. Szkolna – 0,298 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108453 O – Urbanowice, ul. Łąkowa – 0,695 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108454 O – Urbanowice, ul. Majątkowa – 0,115 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108455 O – Urbanowice, ul. Polna – 0,174 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108463 O – Gościęcin – Milice – 5,080 km- nawierzchnia bitumiczna, brukowa, tłuczniowa, gruntowa
 • 108464 O – Grudynia Wielka – Dziećmarów – 2,340 km- nawierzchnia brukowa, tłuczniowa, gruntowa
 • 108465 O – Borzysławice Wieś – 0,510 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108467 O – Ostrożnica Chrósty – 2,400 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108468 O – Maciowakrze Wronin – 1,200 km- nawierzchnia bitumiczna, tłuczniowa
 • 108469 O – Ostrożnica Przedborowice – 1,256 km- nawierzchnia bitumiczna
 • 108466 O – Pawłowiczki Borzysławice – 3,400 km- nawierzchnia brukowa, tłuczniowa, gruntowa

Łączna długość dróg gminnych wynosi 42,308 km, w tym 28.778 km to drogi o nawierzchni bitumicznej, 1,641 km – drogi brukowe, 5,181 km – drogi tłuczniowe, 0,370 km – betonowe, 6,338 km – drogi o nawierzchni gruntowej.