Gmina Pawłowiczki - BIP

Petycje 2019

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2019-10-04 13:18:30, aktualny]

Zbiorcza informacja o petycjach wniesionych do Urzędu Gminy w Pawłowiczkach w 2019 roku
Petycja z dnia 06 grudnia 2019 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
2.Wnoszący petycje : Renata Sudor
3.Data złożenia 06.12.2019 rok
4.Przewidywany termin załatwienia: Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji
Pobierz treść petycji

Petycja z dnia 28 listopada 2019 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
2.Wnoszący petycje : Renata Sudor
3.Data złożenia 02.12.2019 rok
4.Przewidywany termin załatwienia: Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji
Pobierz treść petycji


Petycja z dnia 22.10.2019 Inicjatywa-Dbajmy o najmłodszych -Bezpieczny uczeń na drodze-Zmieniajmy Gminy na lepsze.
2.Wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc Efekt sp. z o.o.
3.Data złożenia: 22.10.2019
4.Przewidywany termin załatwienia:Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji
Pobierz treść petycji
Inicjatywa-Dbajmy o Najmłodszych-Bezpieczny Uczeń na drodze-Zmieniajmy Gminy na lepsze
5.Udzielono odpowiedzi w dniu 23.10.2019

1.Petycja z dnia :30.09.2019 2.Wnoszacy petycję :Szulc -Efekt Spółka z o.o. 3.Data złożenia :30.09.2019 4.Przewidywany termin załatwienia petycji: Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji

Pobierz treść:
Walka z patalogiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii petycje i wnioski do Gmin sposobem na usprawnienie funkcjonowania jst.

1.Petycja z dnia 24.09.2019 2.Wnoszacy petycję Szulc -Efekt Spółka z o.o. 3.Data złożenia 24.09.2019 4.przewidywany termin załatwienia petycji: Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 m-cy od dnia złożenia petycji Treść Petycji:czytaj

Adresatem Wniosku/Petycji* – jest Organ ujawniony w komparycji – jednoznacznie identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu – adresu e-mail ! – pod którym odebrano niniejszy wniosek.

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Preambuła Wniosku:
W listopadzie 2018 r. pytaliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – o średnią ilość oferentów przypadających na jedno postępowanie – biorąc pod uwagę wszystkie postępowania prowadzone przez Urząd w ramach kwot powyżej 10 tys. pln.
Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi – istnieją Jednostki, w których w ramach postępowań o zamówienia publiczne – średnia ilości oferentów przypadających na jedno postępowanie – wynosi 1 ! – sic!
Do tego wyniki średnie krajowe również nie napawają optymizmem, gdyż średnia ilość ofert w postępowaniach zgodnych z Pzp wyniosła zaledwie 2,19 oferty na postępowanie (czytaj więcej).
Operator platformazakupowa.pl, partner merytoryczny wniosku – posiada sprawdzone rozwiązania w zakresie elektronizacji postępowania w progu krajowym, unijnym oraz zakupów regulaminowych, a ich zastosowanie pozwala osiągając określone korzyści:
❏ przetargi w progu unijnym – wyższa średnia złożonych ofert niż na miniPortalu, a co za tym idzie większa skuteczność i mniej powtórzonych przetargów (do tej pory ponad 5000 postępowań elektronicznych i brak odwołań wykonawców do KIO z tytułu źle działającego systemu !),
❏ przetargi w progu krajowym – można realizować tę procedurę dając wybór wykonawcy, czy składa ofertę papierowo, czy elektronicznie. Więcej ofert jest składanych elektronicznie, a postępowania prowadzone w ten sposób są rekomendowane przez UZP (szczegły pisma z UZP możemy przedstawić na spotkaniu),
❏ zakupy regulaminowe – poligon doświadczalny przed pełną elektronizacją, który prowadzi do utransaprenteninia procesów, ułatiwa procedury wykonawcom oraz oszczędza środki publiczne jednostki.

Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega poprawie, 6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12) ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Przyjęty Program stanowi rezultat prac Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podjętych na skutek uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, będącym podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i realizację RPPK na lata 2014–2019, a Ministrem – Koordynatorem Służb Specjalnych.

Wnioskodawcę – jak każdego Obywatela bardzo cieszą tego typu działania systemowe, które z pewnością (jak jest to w założeniu) przyczynią się do ograniczenia zjawisk korupcji.

Wniosek:
§1.1) – w związku z art. 10a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16) [pełna elektronizacja zamówień] biorąc pod uwagę powyższe oraz istniejący w tym obszarze szczególnie uzasadniony interes społeczny pro publico bono – wnosimy o wyznaczenie przez Kierownika JST – terminu rozmowy telefonicznej lub spotkania z naszym ekspertem, który ex professo – podzieli się uwagami i złoży wniosek optymalizacyjny dotyczący problematyki wdrożenia rzeczonego przepisu w gminach.

O ważkości przedmiotowej tematyki świadczą odpowiedzi uzyskane przez nas w listopadzie 2018 r., w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z rzeczonych odpowiedzi wynika wyraźnie że gros Urzędów (szczególnie w gminach wiejskich) jest jeszcze nieprzygotowanych na pełną elektronizację zamówień.
Na poparcie tej tezy pozwalamy sobie przypomnieć, że Ustawodawca już raz przesuwał rzeczone vacatio legis – najprawdopodobniej – jak zresztą informowały media – z powodu sygnałów płynących od Adresatów wzmiankowanego przepisu.

Nasze doświadczenie wynika z wieloletniego zajmowania się rzeczoną problematyką oraz z odpowiedzi uzyskanych od gmin w tym przedmiocie – w listopadzie 2018 r. – pytaliśmy inter alia o słabe i mocne strony związane z wdrożeniem tego typu systemu.
Jak ważki z punktu widzenia uzasadnionego interesu pro publiko bono jest to temat – wynika choćby z faktu, że (jak informują media) Ustawodawca przesunął vacatio legis dot. wzmiankowanego przepisu (obecnie styczeń 2020 r.).

§2) Wnosimy o udzielenie odpowiedzi z wyznaczeniem rzeczonego terminu – na zwrotny adres e-mail: elektronizacja-urzedow@samorzad.pl z chęcią spotkania w celu omówienia propozycji elektronizacji w Państwa jednostce. Spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące.

Dodatkowo jeżeli po bezpłatnym spotkaniu konsultacyjnym zdecydowaliby się Państwo uruchomić nasz system wraz z naszą usługą wsparcia w ciągu dwunastu miesięcy nie przyniesie Państwa jednostce dwa razy więcej oszczędności niż wydali Państwo na nasze usługi to operator platformazakupowa.pl zwróci Państwu 100% pobranych opłat łącznie z kosztami szkoleń.

Współwnioskowca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2019-10-04 13:18:30

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 425

 

rejestr zmian tej informacji »