Gmina Pawłowiczki - BIP

Wydanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 14:28:45, aktualny]

NAZWA REFERATU/STANOWISKA: Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2. 3 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na mapie zasadniczej w skali 1:500
3. 1 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na mapie ewidencyjnej gruntu w skali 1:1000
4. wypis z ewidencji gruntów
5. ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

OPŁATA: bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA: do miesiąca

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Gminy Pawłowiczki, pok. 3

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: GRAŻYNA KOWALCZYK tel. 077 403 64 72

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu)
2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
3. Opłata skarbowa: bez opłat

PODSTAWA PRAWNA: art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późń. zmianami).

INNE INFORMACJE:
1. Uprawomocnienie postanowienia następuje po 7 dniach od daty jego doręczenia stronom, w przypadku nie odwołania się strony od postanowienia.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 14:28:45

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2188

 

rejestr zmian tej informacji »