Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z wykazami głosowań - 2019 rok

[opublikował: Anna Grzeszczak, ważne od 2019-03-25 13:41:26, aktualny]

Uchwała nr XI/80/19 z dnia 27 grudnia 2019r.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała nr XI/79/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr XI/78/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na terenie wsi Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000 zł

Załącznik do uchwały XI/78/19

Uchwała nr XI/77/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Uchwała nr XI/76/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pawłowiczki oraz jej jednostkom organizacyjnym


Uchwała nr XI/75/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 – WPF
Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 3 – Uzasadnienie

Uchwała nr XI/74/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Uchwała nr XI/73/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XI/72/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Uchwała nr X/71/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr X/70/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr X/69/19 z dnia 28 listopada 2019r. w spawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr X/68/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gościęcinie

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr X/67/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Pawłowiczkach

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr X/66/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr IX/65/19 z dnia 24 października 2019r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/166/17 z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr IX/64/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr IX/63/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Grudynia Wielka stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VII/51/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 5 września 2019

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/56/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VIII/55/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VII/54/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gościęcinie

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VII/53/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VII/52/19 z dnia 05 września 2019r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grudynia Wielka stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VII/51/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 331 k.m. 2 o powierzchni 0,3910 ha obręb Urbanowice

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VII/50/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VII/49/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VII/48/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/47/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/46/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gościęcinie

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/45/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maciowakrzu

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/44/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 – WPF
Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 3 – Uzasadnienie

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/43/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019r.

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/42/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/41/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2018 rok

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr VI/40/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania

Imienny wykaz głosowania

Uchwała nr V/39/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Uchwała nr V/38/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr V/37/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała nr V/36/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów ławników sądowych

Uchwała nr V/35/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000

Uchwała nr V/34/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskiem w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała nr V/33/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Wyniki głosowania uchwał podjętych dn. 06.06.2019 r.

Uchwała nr IV/32/19 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr IV/31/19 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowiczki a Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/30/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pawłowiczki środków stanowiących fundusz sołecki

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/29/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za pomocą instrumentu płatniczego

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/28/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1454/4 stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/27/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1454/3 stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/26/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1454/2 stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/25/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 1454/1 stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/24/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/23/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/22/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/21/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/20/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2019 r

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/19/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Zał. nr 1 – WPF
Zał. nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
Zał. nr 3 – uzasadnienie do uchwały

Imienny wykaz głosowania=

Uchwała nr III/18/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Imienny wykaz głosowania=

informację wytworzył(a):Anna Grzeszczak
za treść odpowiada:Anna Grzeszczak
data wytworzenia:2019-03-25 13:41:26

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1615

 

rejestr zmian tej informacji »