Gmina Pawłowiczki - BIP

uchwały Rady Gminy - 2018 rok

[opublikował: Anna Grzeszczak, ważne od 2018-03-08 12:19:33, aktualny]

Uchwała nr XXXVI/265/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom

Uchwała nr XXXVI/264/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała nr XXXVI/263/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXVI/262/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała nr XXXVI/261/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany statutu Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXVI/260/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
ZAŁĄCZNIK do uchwały nr XXXVI/260/18

Uchwała nr XXXVI/259/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXVI/258/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018-2021
ZAŁĄCZNIK – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXVI/257/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXVI/256/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr XXXVI/255/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowiczki do projektu Kompetencje dla młodego Europejczyka

Uchwała nr XXXVI/254/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
ZAŁĄCZNIK nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK nr 2 – Wykaz przedsięwzięć
ZAŁĄCZNIK nr 3 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała nr XXXVI/253/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Uchwała nr XXXV/252/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom.

Uchwała nr XXXV/251/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom /lokal mieszkalny przy ul. Magnoliowej 9/5 w Pawłowiczkach/

Uchwała nr XXXV/250/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

Uchwała nr XXXV/249/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

Uchwała nr XXXV/248/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

Uchwała nr XXXV/247/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

Uchwała nr XXXV/246/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXV/245/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała nr XXXV/244/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwała nr XXXV/243/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała nr XXXV/242/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV/234/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała nr XXXV/241/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Uchwała nr XXXV/240/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała nr XXXV/239/18 z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/238/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Pawłowiczki, oraz określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy

Uchwała nr XXXIV/237/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu OSP w Maciowakrzu – Zagospodarowanie centrum wsi Grudynia Wielka dz. Nr 281/3

Uchwała nr XXXIV/236/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu OSP w Maciowakrzu – Zagospodarowanie centrum wsi Pawłowiczki dz. Nr 473/2

Uchwała nr XXXIV/235/18 z dnia 28 czerwca 2018r.uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr XXXIV/234/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała nr XXXIV/233/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała nr XXXIV/232/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała nr XXXIV/231/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/230/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXIV/229/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłowiczki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr XXXIII/228/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego

Uchwała nr XXXIII/227/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr XXXIII/226/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała nr XXXIII/225/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXIII/224/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Uchwała nr XXXIII/223/18 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała nr XXXII/222/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXXII/221/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XXXII/220/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowiczki do partnerskiej współpracy z Ostriv na Ukrainie

Uchwała nr XXXII/219/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXII/218/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała nr XXXII/217/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr XXXII/216/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr XXXII/215/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2018r.

Uchwała nr XXXII/214/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – uzasadnienie do uchwały

Uchwała nr XXXII/213/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Uchwała nr XXXII/212/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała nr XXXII/211/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2018-2020
ZAŁĄCZNIK nr 1 – Program Przeciwdziałania Przemocy

Uchwała nr XXXI/210/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr XXXI/209/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała nr XXXI/208/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała nr XXXI/207/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr XXXI/205/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała nr XXXI/204/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała nr XXXI/203/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
ZAŁĄCZNIK nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK nr 2 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała nr XXXI/202/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

informację wytworzył(a):Anna Grzeszczak
za treść odpowiada:Anna Grzeszczak
data wytworzenia:2018-03-08 12:19:33

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1772

 

rejestr zmian tej informacji »