Gmina Pawłowiczki - BIP

Zarzadzenia Wójta 2018 rok

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2018-01-22 13:26:10, aktualny]

Zarządzenie nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4.01. 2018 r w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4.01. 2018 r w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 5.01. 2018 r w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do prowadzenia postępowań

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 5.01.2018 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań

Zarządzenie nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 .01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.01.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.01.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzanie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.02.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.02.2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.02.2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Przedborowice

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.02.2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2018/2019

Zarzadzenie nr 0050.17.2018 z dn. 14.02.2018 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy obręb Gościęcin
Zał. do Zarzadzenia Wójta Gminy Nr 0050.17.2018 z dn. 14 lutego 2018r_

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.02.2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę.
Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
Zał.nr 1 do Zarządzenia nr 0050.20.2018
Zał. 2 0050.20.2018
Zał 2 str. 2
Zał 2 str 4
Zał Nr 3 Bilans

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.03.2018r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
ZAŁ. Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2017 rok
Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów wg działów i źródeł
Tabela Nr 1a – Dochody budżetu gminy wg źródeł
Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu gminy
Tabela Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu
Tabela Nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Tabela Nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Tabela Nr 6 – Dotacje udzielone
Tabela Nr 7 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
Tabela Nr 8 – Wykaz zrealizowanych inwestycji
ZAŁ. Nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok
ZAŁ Nr 3 – informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017r.

Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.03.2018 w sprawie: ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu nieograniczonym ustnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 207/1 położonej na terenie wsi Milice, własność Gminy Pawłowiczki
Zał do zarządzenia nr 0050.23.2018

Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.03.2018 w sprawie: ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu nieograniczonym ustnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 207/2 położonej na terenie wsi Milice, własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.24.2018

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.03.2018r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie wsi Gościęcin stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do zarządzenia 0050.25.2018

Zarządzenie Nr 0050.26.2018 z dnia 20.03.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do zarządzenia 0050.26.2018

Zarządzenie nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budżetu na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.04.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9.04.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9.05.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9.04.2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.04.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2018 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny
Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.37.2018

Zarządzenie nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.05.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.05.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.05.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.05.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenia Nr 0050.44.2018 15.05.2018 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 z dnia 28.05.2018 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr0050.48.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2018 w sprawie informacji o kwocie wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.06.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach

Zarządzenie nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.06.2018 r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach

Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.06.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.06.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.06.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z mianami budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.06.2018 r w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.06.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.60.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.06.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie wsi Gościęcin stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.61.2018

Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.07.2018 zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2018 z dnia 16.07.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.66.2018 z dnia 16.07.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.07.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.07.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Zał.1do Zarządzenia nr 0050.69.2018

Zarządzenie nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.07.2018 zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.07.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.07.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.07.2018 w sprawie w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.08.2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie wsi Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
zał. do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 0050.83.29018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.08.2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.08.2018 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.08.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.08.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.87.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.09.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.08.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki z a pierwsze półrocze 2018 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Załącznik Nr 1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2018 roku
Załącznik Tabela 1 dochody budżetu Gminy Pawłowiczki wg działów i źródeł za I półrocze
Tabela 1a
Tabela2
Zał.Nr 2 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć
WPF
Załącznik Nr 3 Informacja o przebiegu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.08.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.08.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.08.2018 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.08.2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.92.2018

Zarządzenie nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.09.2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.95.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 3.09.2018 rok w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 3.09.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.97.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 3.09.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.09.2018 w sprawie informacji o kwotach wydatków związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.100.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.101.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.09.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.102.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.09.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 r

Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.09.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.09.2018 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.104.2018

Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.09.2018 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.105.2018

Zarządzenie Nr 0050.106.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.09.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.09.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2018 zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.110.2018.Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.09.2018 roku w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie wsi Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.110.2018

Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.10.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.113 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4.10.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.114.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.115.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9.10.w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.116.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.10.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.118.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.10.2018 zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.119.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.120.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.120.2018 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.10.2018 r. Informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.122.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.10.2018 w sprawie przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.123.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.10.2018 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.123.2018

Zarządzenie nr 0050.124.2018 z Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.102018 r w sprawie zmian y budżetu Gminy Pawłowiczki w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.125.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.10.2018 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.126. Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2018 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.127.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2018 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.128.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.129.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.10.2018 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.130.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.10.2018 r w sprawie informacji o kwotach wydatków związanych z zmianą budżetu na 2018

Zarządzenie Nr 0050.131.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.132.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.10.2018 informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.133.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.10.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.134.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.11.2018w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.135.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.11.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.136.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8.11.2018 r w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po drugim przetargu nieograniczonym ustnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 207/1 położonej na terenie wsi Milice, własność Gminy Pawłowiczki
Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.136.2018

Zarządzenie Nr 0050.137.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.11.2018 w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018
Projekt Uchwała
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Załącznik Nr 1a do uchwały
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Załącznik Nr 4 do uchwały
Załącznik nr 5 do uchwały
Załącznik nr 6 do uchwały
załącznik nr 7 do uchwały
Objaśnienia

Zarządzenie nr 0050.138.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.11.2018 rok w sprawie projektu Wieloletnie j Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
WPF
Przedsięwzięcia
Objaśnienia do WPF
Zarządzenie nr 0050.139.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.11.2018 w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektu planu finansowych samorządowej jednostki budżetowej

Zarządzenie nr 0050.140.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.11.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.141.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia16.11.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.142.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.143.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2018 w sprawie informacji o kwotach wykonania w związku ze zmiana budżetu na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.145.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.11.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.146.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.11.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018

Zarządzenie Nr 0050.147.2018 r z dnia 27.11.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.148.2018 z dnia 30.11.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.149.2018 z dnia 30.11.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.150.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.12.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.12.2018 r informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.154.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.155.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

Zarządzenia Nr 0050.156.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.12.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.160.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2018 w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2018 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2018 rok

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2018-01-22 13:26:10

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1438

 

rejestr zmian tej informacji »