Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2014

[opublikował: Anna Grzeszczak, ważne od 2014-02-07 08:14:41, aktualny]

Uchwała NR XL/252/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11. 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Gościęcin

Uchwała NR XL/251/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11.2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XL/250/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 – uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XL/249/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

Uchwała NR XL/248/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11.2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pawłowiczki na lata 2014-2032”
ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Uchwała XXXIX/247/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25.09.2014 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418 O Karchów-DK nr38

Uchwała nr 246/14 Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr 245/14 Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu i udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz najemcy przy ul. Wyzwolenia 3 w Pawłowiczkach

Uchwała nr 244/14 Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr 243/14 Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Grudynia Wielka

Uchwała nr 242/14 Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Grudynia Wielka

Uchwała XXXIX/241/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25.09.2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu

Uchwała XXXIX/240/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK nr 2 – Uzasadnienie do Uchwały

Uchwała Nr XXXIX/239/14 z dnia 25.09.2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014r.

Uchwała XXXIX/238/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29.08.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Uchwała Nr XXXVII/237/14 z dnia 29.08.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Uzasadnienie do Uchwały

Uchwała Nr XXXVII/236/14 z dnia 29.08.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/235/14 z dnia 17.07.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Uzasadnienie do Uchwały

Uchwała Nr XXXVI/234/14 z dnia 17.07.2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/233/14 z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXIV/223/14 z dnia 12 czerwca w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr XXXV/232/14 z dnia 26.06.2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pawłowiczki do stanu faktycznego

Uchwała Nr XXXV/231/14 z dnia 26.06.2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin dla działki nr 202/2 i 202/3 oraz kompleksu działek o nr od 1452/1 do 1452/12 i 1452/14

Uchwała Nr XXXV/230/14 z dnia 26.06.2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki dla działek nr 502/4 i 432/7

Uchwała Nr XXXV/229/14 z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 3 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXXV/228/14 z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/227/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXXV/226/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXXIV/225/14 z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała Nr XXXIV/224/14 z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXXIV/223/14 z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr XXXIV/222/14 z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Uchwała Nr XXXIV/221/14 z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie połączenia Gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Uchwała Nr XXXIV/220/14 z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Pawłowiczki zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Pawłowiczki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uchwała Nr XXXIII/219/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wystosowania Apelu Rady Gminy Pawłowiczki w przedmiocie niedopuszczenia do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego

Uchwała Nr XXXIII/218/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIII/217/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXXIII/216/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/215/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała Nr XXXII/214/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie przystapienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

Uchwala Nr XXXII/213/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Pawłowiczki

Uchwała Nr XXXII/212/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Uchwała Nr XXXII/211/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o ustanowieniu wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXII/210/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXXII/209/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/208/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 roku

Uchwala Nr XXXII/207/14 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/206/14 z dnia 06 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXXI/205/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posilku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów rzywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Uchwała Nr XXXI/204/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
ZAŁĄCZNIK Nr 3 -Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXXI/203/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXI/202/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXI/201/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Naczęsławice

Uchwała Nr XXXI/200/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

informację wytworzył(a):Anna Grzeszczak
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2014-02-07 08:14:41

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3238

 

rejestr zmian tej informacji »