Gmina Pawłowiczki - BIP

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 13:41:13, aktualny]

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
W Pawłowiczkach
Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki
Tel. (077) 4874 125
e-mail: gzeaspawlowiczki@neostrada.plGminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach został powołany Uchwałą Nr 83/XII/1995 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia
28 grudnia 1995 roku.
Jest to gminna jednostka organizacyjna. Przedmiotem działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół jest: – zapewnienie obsługi finansowo – księgowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, – planowanie, statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, – prowadzenie spraw z zakresu organizacji i finansowania dowożenia uczniów do szkół, – realizacja pozostałych zadań nałożonych przez gminę w zakresie oświaty.
Gminnym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół kieruje Dyrektor powoływany przez Wójta Gminy.
Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół jest Małgorzata Jagiełło.
W strukturze GZEAS – u powołano następujące stanowiska; – Główny księgowy, – Główny specjalista ds. płac, – Specjalista ds. księgowości, kasjer, – opiekunki w czasie dowozu dzieci do szkół. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół prowadzi obsługę finansowo – księgową dwóch Zespołów Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnych, dwóch Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz dwóch Publicznych Szkół Podstawowych.
STATUT GMINNEGO ZESPOŁU
EKONOMICZNOADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
W PAWŁOWICZKACH


I. Postanowienia ogólne
§ 1

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół powstał na podstawie Uchwały Nr 83/XII/95 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.


§ 2


Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach jest gminną jednostką organizacyjną.


§ 3


Siedziba Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół mieści się w Pawłowiczkach, ulica Plac Jedności Narodu 1.


II. Przedmiot i zakres działania


§ 4


Przedmiotem działania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jest:
1. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół podstawowych i gimnazjów, a od 1 września 2004 roku również przedszkoli dla których organem założycielskim jest Gmina Pawłowiczki
2. Planowanie, statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
3. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji i finansowania dowożenia uczniów do szkół.


III. Organizacja i zarządzanie


§ 5


Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół jest jednostką budżetową gminy.


§ 6


Strukturę organizacyjną Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy na wniosek Dyrektora


§ 7


Gminnym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy.


§ 8


Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół jest kierownikiem zakładu, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje czynności prawne w zakresie stosunku pracy zatrudnionych w Zespole pracowników.


IV. Gospodarka finansowa


§ 9


Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół prowadzi gospodarkę finansową – wykonanie budżetu na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.


§ 10


1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół jest roczny plan rzeczowo -finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy.
2. W planie rzeczowo-finansowym mogą być dokonane zmiany w ciągu roku zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale budżetowej Rady Gminy.


V. Postanowienia końcowe


§ 11


Dokonywanie wszelkich zmian w Statucie odbywa się w trybie takim jak dla jego nadania.


Dyrektor GZEAS
Krystian Dolipski

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 13:41:13

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 8084

 

rejestr zmian tej informacji »