Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2013

[opublikował: Anna Grzeszczak, ważne od 2013-01-30 08:59:12, aktualny]

Uchwała Nr XXX/199/13 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/198/13 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/198/13

Uchwała Nr XXX/197/13 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/196/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – Objaśnienie do uchwały nr XXX/196/13 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXX/195/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Uchwała Nr XXIX/194/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/194/13- Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/194/13- Wykaz przedsięwzięć
Załącznik Nr 3 do uchwaly Nr XXIX/194/13 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwala Nr XXIX/193/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/192/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XXVIII/191/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXVIII/190/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zlożenia wniosku o wpisanie Gminy Pawłowiczki do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej

Uchwala Nr XXVIII/189/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ucieszków, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/188/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Trawniki, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/187/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Radoszowy, w języku mniejszości niemieckiej

Uchwała Nr XXVIII/186/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ostrożnica, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/185/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Naczęsławice, w języku mniejszości niemieckiej

Uchwala Nr XXVIII/184/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Maciowakrze, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/183/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kózki, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/182/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grudynia Mała, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/181/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grodzisko, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/180/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dobrosławice, w języku mniejszości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/179/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Borzysławice, w języku mniejszowości narodowej

Uchwała Nr XXVIII/178/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała Nr XXVIII/177/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Uchwała Nr XXVIII/176/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXVIII/175/13 z dnia 26 września 2013 w sprawie przyjęcia zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr XXVIII/174/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pawłowiczki przy ul. Magnoliowej 9/6 stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł

Uchwała Nr XXVIII/173/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Przedborowice, stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł każda

Uchwała Nr XXVIII/172/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Trawniki, stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł każda

Uchwała Nr XXVIII/171/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/171/13 – Wieloletnia prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/171/13 -Wykaz przedsięwzięć
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/171/13 – Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XXVIII/170/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Uchwala Nr XXVIII/169/13 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezplatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolengo w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Uchwała Nr XXVII/168/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXVII/167/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego

Uchwała Nr XXVII/166/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/166/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXVII/165/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/165/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXVII/164/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXVII/163/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Szansa na lepsza przyszłość” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXVII/162/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/162/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku- Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/162/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku- wykaz przedsięwzięć do WPF
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/162/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXVII/161/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/160/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXVI/159/13 z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania Pzebudowa drogi powiatowej Nr 1418 O Karchów-DK Nr 38

Uchwała Nr XXVI/158/13 z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Uchwała Nr XXVI/157/13 z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/156/13 z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/156/13 z dnia 9 maja 2013 roku- Wieloletnia Prognoza Finansowa
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/156/13 z dnia 9 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXVI/155/13 z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/154/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego

Uchwała Nr XXV/153/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

Uchwała Nr XXV/152/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXV/151/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXV/150/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 r.

Uchwała Nr XXV/149/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXV/148/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/148/13 z dnia 27 marca 2013 roku- Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/148/13 z dnia 27 marca 2013 roku- wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 3- uzasadnienie do uchwały nr XXV/148/13 z dnia 27 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXV/147/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/146/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr XXIV/145/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała Nr XXIV/144/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXIV/143/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin przyjętego uchwałą nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011r.

Uchwała Nr XXIV/142/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą nr V/16/11 rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011r.

Uchwała Nr XXIV/141/13 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice przyjętego uchwałą nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010r.


Uchwała Nr XXIII/140/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Uchwała Nr XXIII/139/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXIII/138/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/137/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/137/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku – Przedsięwzięcia zbiorczo
Wykaz przedsięwzięć do WPF A LIMITY
Wykaz przedsięwzięć do WPF A NAKŁADY
Wykaz przedsięwzięć do WPF C LIMITY
Wykaz przedsięwzięć do WPF C NAKŁADY
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/137/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIII/136/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/135/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku

Uchwała Nr XXIII/134/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXIII/133/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXIII/132/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVII/99/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

informację wytworzył(a):Anna Grzeszczak
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2013-01-30 08:59:12

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3632

 

rejestr zmian tej informacji »