Gmina Pawłowiczki - BIP

Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 13:08:21, aktualny]

Adres:
ul. Kościuszki 20
Maciowakrze
47-280 Pawłowiczki

tel. (0-77) 487 98 08PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu należą wioski: Maciowakrze, Dobrosławice, Dobieszów, Chrósty i Radoszowy. Uczą się tu również dzieci spoza obwodu, ze wsi Koza i Szczyty. Łącznie sześć oddziałów i oddział przedszkolny , nad którymi sprawuje opiekę dwunastoosobowe grono pedagogiczne. Szkoła jest niewielka, ale mocno osadzona w miejscowych realiach. Jej długoletnia historia i silne związki z lokalną społecznością znalazły odzwierciedlenie w pracy szkoły, której misję zawarliśmy w słowach: “Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice stanowią podmioty społeczności szkolnej, która daje wszystkim poczucie dumy i zadowolenia z przynależności do niej. Wspieramy się wzajemnie w dążeniu do osiągnięcia pełnego rozwoju. Jesteśmy otwarci na osiągnięcia współczesnego świata, ale pielęgnujemy rodzime tradycje”. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, które są odpowiedzią na ich oczekiwania. Popularnością cieszy się koło informatyczne prowadzone we wszystkich grupach wiekowych, sporo dzieci uczestniczy w zajęciach kółka regionalnego, zajęciach sportowych i śpiewa w szkolnym chórku, a najstarsza klasa uczy się przedsiębiorczości prowadząc spółdzielnię uczniowską. Sprawujemy opiekę nad dziećmi z trudnościami szkolnymi zapewniając im dostęp do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i kompensacyjno-korekcyjnych. Programy wychowawczy i profilaktyczny szkoły systematyzują cele i zadania z zakresu między innymi działań proekologicznych, promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, oraz promowania kultury regionu. W realizacji większych przedsięwzięć dużym oparciem dla szkoły są rodzice, których zaangażowanie w życie szkoły jest nieocenione. Szkoła znajduje wsparcie w realizacji swoich zadań także w innych organizacjach i instytucjach, wśród których nie można pominąć policji, miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, sołectw Maciowakrze i Dobrosławice, Koła Gospodyń Wiejskich i LZS Maciowakrze. Dokładamy starań, aby powoli, lecz systematycznie wzbogacana baza szkoły, służyła nie tylko dzieciom, lecz ogółowi mieszkańców. Szkoła dzieli wyremontowane szatnie z LZS Maciowakrze, korzystając w zamian z klubowego boiska. Panie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach aerobiku, które odbywają się w szkolnej salce gimnastycznej. Szkolna pracownia informatyczna jest dostępna dla uczniów, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi, którym zapewniamy dostęp do internetu oraz służymy pomocą i radą. W gabinecie higieny szkolnej lekarz przyjmuje okolicznych mieszkańców. Obecnie z pomocą Urzędu Gminy siłami mieszkańców powstaje w budynku szkoły świetlica środowiskowa, która będzie służyć prężnie działającym na terenie wsi Paniom skupionym w Kole Gospodyń Wiejskich oraz Mniejszości Niemieckiej. W przyszłości chcielibyśmy zacieśniać nawiązaną współpracę, aby szkoła stała się ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego naszej miejscowości.

Więcej o szkole na stronie internetowej


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU TROCHĘ HISTORII


Początki zorganizowanego szkolnictwa sięgają w Maciowakrzu okresu średniowiecza, kiedy to zakonnicy założyli tu szkołę przyklasztorną, funkcjonującą z reguły tylko w okresie zimowym, gdy dzieci nie musiały pomagać swoim rodzicom w pracach na polu. Przełomowym dla działalności edukacyjnej był niewątpliwie w Maciowakrzu wiek XVIII. Zbudowano wówczas obok kościoła osobny drewniany obiekt przeznaczony na szkołę, w której nauka, gdy ziemie te znalazły się pod pruskim panowaniem, stała się obowiązkowa, obejmując dzieci od siódmego roku życia. Wraz z rozwojem miejscowości wzrastała i liczba dzieci, trzeba więc było, po kilkudziesięciu latach korzystania z dotychczasowego budynku szkolnego pomyśleć o nowym- murowanym, który powstał na mocy decyzji władz szkolnych z 1835 roku. Zadbano wtedy także bardziej o nauczycieli, od których wymagano przygotowania pedagogicznego, zapewniając im w zamian dobre warunki mieszkaniowe i płacowe. Pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku chodziło do szkoły w Maciowakrzu ponad 300 dzieci (nastąpił aż trzykrotny wzrost tylko w ciągu 35 lat), co spowodowało, że trzeba było dobudować piętro w budynku szkolnym. Zatroszczyły się o to nie tylko władze oświatowe, ale i bogatsi ziemianie- miejscowi oraz z Dobrosławic i ze Szczytów (dzieci z tych miejscowości również uczyły się w tej szkole), obejmując patronat nad szkołą. W 1887 roku rozpoczął pracę w szkole pierwszy rodowity maciowakrzanin (dotychczas nauczyciele przybywali tu z innych miejscowości), którym był Franz Pater, i który uczył tutaj aż do przejścia na emeryturę. Gdy w 1890 roku dach i górne piętro szkoły uległy zniszczeniu na skutek pożaru, przez kilka miesięcy, w czasie których przeprowadzano remont, dzieci uczyły się w wynajmowanych salach miejscowych sklepów. W początkach XX wieku do maciowakrzańskiej (wówczas już pięcioklasowej) szkoły uczęszczało nawet 415 uczniów (tak było w roku szkolnym 1904/1905), co powodowało kłopoty lokalowe, więc wybudowano i oddano do użytku szkoły w sąsiednich wsiach: w 1906 roku w Dobrosławicach, a w 1926 roku- w Szczytach. Od tego czasu aż do II wojny liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym utrzymywała się w granicach 100- 150. W 1933 roku rozpoczął się w Maciowakrzu, jak i w wielu innych miejscowościach czas radia. Szkoła otrzymała je w prezencie od władz państwowych jako nowoczesny środek do wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a który posłużył także do indoktrynacji manipulowania ludźmi w czasach III Rzeszy. Z dwóch wojen światowych istotniejsze znaczenie dla szkoły w Maciowakrzu miała oczywiście ta ostatnia. W obliczu zbliżającego się frontu i naporu wojsk rosyjskich, pod koniec 1944 roku placówka została zamknięta, by otworzyć swe podwoje dla dzieci jesienią 1946 roku, już w całkiem innej sytuacji politycznej. Na mocy decyzji wielkich mocarstw w 1945 roku Śląsk wrócił w granice państwa polskiego, a nowe życie oświatowe w Maciowakrzu zaczęło organizować rodzeństwo Andrzej i Helena Kocmanowie, którzy chociaż nie pochodzili z tych stron, to jednak pozyskali zaufanie miejscowej ludności i wspólnie odbudowali budynek szkolny, rozpoczynając w nim zajęcia już w języku polskim. Na początku pierwszego powojennego roku szkolnego do sześciu klas zapisanych było 167 uczniów, ale w trakcie roku szkolnego liczba ta zmieniła się ze względu na migracje ludności, które z różnych przyczyn, z większym lub mniejszym natężeniem trwają po dzień dzisiejszy. Gdy dołączy się do tego efekt falowania demograficznego oraz zmiany obwodu szkoły w Maciowakrzu (tu trzeba wspomnieć, że w 1972 roku zlikwidowano szkołę w Szczytach, a sześć lat później w Dobrosławicach) , jak również różne reformy strukturalne w oświacie (od 1948 roku szkoła była siedmioklasowa, od 1966- ośmioklasowa, a od 2000 sześcioklasowa) to nie może dziwić, że były lata gdy uczęszczało do tej szkoły nawet 229 uczniów (rok szkolny 1973/74), a były i takie, gdy w ośmiu klasach pobierało naukę sześćdziesięcioro czy siedemdziesięcioro dzieci i trzeba było prowadzić zajęcia w klasach łączonych. Aktualnie- w roku szkolnym 2002/2003 uczy się w szkole w Maciowakrzu 101 dzieci, z których 24 uczęszcza do oddziału przedszkolnego. We wrześniu 1968 roku, po 13 miesiącach budowy, oddano w Maciowakrzu do użytku nowy budynek szkolny. Stary został zaadaptowany na mieszkania dla nauczycieli i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Dyrektorami szkoły w Maciowakrzu byli w ostatnim półwieczu: – w latach 1946-1979 – Andrzej Kocman, – w latach 1979-1981 – Stefan Wałach, – w latach 1981-1994 – Zenona Zębala, – w latach 1994-1999 – Ewa Drzazga, – w latach 1999-2000 – Henryk Musioł, – od roku 2000 – Elżbieta Faliszewska.

Budynek szkoły

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 13:08:21

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3983

 

rejestr zmian tej informacji »