Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2012

[opublikował: Anna Grzeszczak, ważne od 2012-03-20 08:28:21, aktualny]

Uchwała Nr XXII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Pawłowiczki, oraz określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy

Uchwała Nr XXII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/128/12 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXII/127/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XXII/126/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/125/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXII/125/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.- Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykaz przedsiewziec do WPF
Wykaz przedsiewziec do WPF LIMITY
Wykaz przedsiewziec do WPF LIMITY C
Wykaz przedsiewziec do WPF NAKLADY
Przedsiewziecia zbiorczo

Uchwała Nr XXII/124/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/124/12 z dnia 27 grudnia 2012r. – dochody w/g działów i źródeł na 2013 rok
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/124/12 z dnia 27 grudnia 2012r.- dochody budżetu gminy na 2013r. w/g źródeł
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/124/12 z dnia 27 grudnia 2012r. – wydatki budżetu gminy na 2013 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/124/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. – przychody i rozchody budżetu w 2013 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/124/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/124/12 z dnia 27 grudnia 2012r. – wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/124/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/124/12 z dnia 27 grudnia 2012r. – plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

Uchwała Nr XXI/123/12 z dnia 28 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/122/12 z dnia 28 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XXI- 121-12 z dnia 28 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pawłowiczki z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Uchwała XX/120/12 z dnia 27 września 2012 roku w sparwie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pawłowiczki – UNIEWAŻNIONA ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO z dn.17 października 2012 roku.

Uchwała Nr XX-119-12 z dnia 27 września 2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-119-12 z dnia 27 września 2012 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
Uzasadnienie do Uchwały Nr XX-119-12 z dnia 27 września 2012

Uchwała Nr XX-118-12 z dnia 27 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2012 rok

Uchwała Nr XIX-117-12 z dnia 13 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Urbanowice stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł

Uchwała Nr XIX-116-12 z dnia 13 września 2012 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działek: nr 746 i nr 747 k. m.7 o pow. łącznej 0,3500ha położonych we wsi Gościęcin, obręb Gościęcin

Uchwała Nr XIX-115-12 z dnia 13 września 2012 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działek: nr 889/2, 899/3, 899/4, 899/5, 899/6, 899/7, 899/8 k. m. 7 o pow. łącznej 0,4598 ha położonych w obrębie Gościęcin

Uchwała Nr XIX-114-12 z dnia 13 września 2012 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki: nr 948 k.m.2 o pow. 10764 ha położonej w obrębie Trawniki

Uchwała Nr XIX-113-12 z dnia 13 września 2012 w sprawie ustalenia kryteriów trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków specjalnego funduszu nagród

Uchwała Nr XIX-112-12 z dnia 13 września 2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-112-12 z dnia 13 września 2012- Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykaz przedsięwzięć do WPF LIMITY 1A
Wykaz przedsięwzięć do WPF NAKŁADY C
Wykaz przedsięwzięć do WPF LIMITY C
Zbiorczo przedsięwzięcia
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX-112-12 z dnia 13 września 2012

Uchwała Nr XIX-111-12 z dnia 13 września 2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII-110-12 z dnia 18 lipca 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację niektórych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Uchwała Nr XVIII-109-12 z dnia 18 lipca 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Pawłowiczki na lata 2013-2015

Uchwała Nr XVIII-108-12 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII- 107-12 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XVII- 106-12 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000 zł

Uchwała Nr XVII- 105-12 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grudynia Wielka
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-105-12 z dnia 25 czerwca 2012r.Uchwała Nr XVII-104-12 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XVII-103-12 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Pawłowiczki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XVII-102-12 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Uchwała Nr XVII-101-12 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Uchwała Nr XVII- 100-12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XVII – 99-12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XVII – 98-12 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku

Uchwała Nr XVII-97-12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-97-12 z dnia 25 czerwca 2012r.- wieloletnia prognoza finansowa
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykaz przedsięwzięć do WPF Limity 1A
Wykaz przedsięwzięć do WPF 1 C nakłady
Wykaz przedsięwzięć do WPF 1c Limity
Zbiorczo przedsięwzięcia
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII-97-12 z dnia 25 czerwca 2012r.


Uchwała Nr XVII- 96-12 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2012 rok

Uchwała Nr XVII-95-12 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XVI-94-12 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr XVI-93-12 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłowiczki o powierzchni nieruchomości gruntowej powyżej 0,3000 ha każda

Uchwała Nr XVI-92-12 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000 zł

Uchwała Nr XVI-91-12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr XVI-90-12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/11Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego


Uchwała Nr XVI-89-12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

Uchwała Nr XVI-88-12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Szansa na lepszą przyszłość w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XV-87-12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-87-12
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV-87-12

Uchwała Nr XV-86-12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty

Uchwała Nr XV-85-12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin

Uchwała Nr XV-84-12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice

Uchwała Nr XV-83-12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr XV-82-12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała Nr XV-81-12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała NR XV/ 80/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki.
Uzasadnienie do Uchwały NR XV/ 80/12
Załącznik nr 1 do Uchwały NR XV/80/12
Przedsięwzięcia zbiorczo
Wykaz przedsięwzięć część A limity
Wykaz przedsięwzięć część A nakłady
Wykaz przedsięwzięć część C limity
Wykaz przedsięwzięć część C nakłady

Uchwała NR XV/79/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2012 rok.

Uchwała NR XIV/78/12 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2012r.

Uchwała Nr XIV/77/12 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/77/12
Załącznik Nr 1
Przedsięwzięcia zbiorcze
Wykaz przedsięwzięć
Limity
Limity wydatków
Nakłady

Uchwała Nr XIV/76/12 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2012 rok

informację wytworzył(a):Anna Grzeszczak
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2012-03-20 08:28:21

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3419

 

rejestr zmian tej informacji »