Gmina Pawłowiczki - BIP

Wybory ławników sądowych kadencji 2012-2015

[opublikował: Anna Grzeszczak, ważne od 2011-06-10 10:40:28, aktualny]

Nawiązując do opublikowanej w dniu 30 maja 2011 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627), która wejdzie w życie 14 czerwca 2011 roku i wprowadzi zasadnicze zmiany dotyczące wyboru ławników, uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kart kandydatów na ławników sądowych kadencji 2012-2015 będą przyjmowane wg nowych zasad od dnia 15 do 30 czerwca 2011 roku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2012 – 2015 ustaliło dla Rady Gminy Pawłowiczki wybór trzech ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie –Koźlu.
Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania (na terenie Gminy Pawłowiczki) co najmniej od roku,
7) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
8) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Pobrania druku zgłoszenia, jak również złożenia dokumentacji można dokonać w biurze Rady Gminy pok. nr 6 lub w sekretariacie pok. nr 11, w godzinach pracy tut. Urzędu.


Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego

Lista osób popierających kandydata na ławnika sądowego

informację wytworzył(a):Anna Grzeszczak
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2011-06-10 10:40:28

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2278

 

rejestr zmian tej informacji »