Gmina Pawłowiczki - BIP

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 11:34:10, aktualny]

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) o ustroju gminy stanowi jej statut.
Statut określa organizację wewnętrzną gminy, zakres działania organów oraz tryb pracy rady gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Statut gminy stanowi akt prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Rada Gminy w Pawłowiczkach uchwałą Nr 29/ IX / 03 z dnia 24 czerwca 2003 r. uchwaliła statut gminy Pawłowiczki.


Uchwała Nr 29 / IX / 03
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 czerwca 2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pawłowiczki.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/, Rada Gminy Pawłowiczki uchwala:

§ 1. Statut Gminy Pawłowiczki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 87/XIII/96 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pawłowiczki, zmieniona uchwałami Nr 155/XXVII/97 z dnia 19 czerwca., Nr 47/VI/99 z dnia 31 marca 1999 r.,
Nr 131/XV/2000 z dnia 6kwietnia 2000 r., Nr 149/XVIII/2000 z dnia 31 maja 2000 r., Nr 196/XXV/2001 z dnia 22 lutego 2001 r., Nr 224/XXIX/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r., i Nr 239/XXXI/2001 z dnia 25 października 2001 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jeje ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Pawłowiczki
Jerzy TreffonCała treść statutu

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 11:34:10

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 4216

 

rejestr zmian tej informacji »