Gmina Pawłowiczki - BIP

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 10:55:55, aktualny]


1.Przemysław MALINKA – Przewodniczący Rady Gminy Pawłowiczki
2.Lidia KUKOWKA – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pawłowiczki
3.Brygida KOPITZKI
4.Bernard RYBKA
5.Andrzej WOLNY
6.Hubert KUBANEK
7.Mariusz WYCHOWANIEC
8.Jacek KWIATKOWSKI
9.Jan ŁATA
10.Zbigniew DUDA
11.Tomasz WIELGAN
12.Andrzej FROHS
13.Zygfryd KRAUZE
14.Jan TRAUTBERG
15. Eryk KONTNYKOMPETENCJE RADY GMINY:


1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: – uchwalanie statutu gminy, – ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, – powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta, – uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, – uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, – uchwalanie programów gospodarczych, – ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, – podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, – podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, – określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, – podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, – podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, – podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, – nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, – podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, – stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. – kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, powołując w tym celu komisję rewizyjną.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2009-06-03 10:55:55

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 7429

 

rejestr zmian tej informacji »