Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2008

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2008-06-05 11:03:42, aktualny]

Uchwala_Nr_153-XXI-08_z_dn._29.11.2008r. w sprawie : uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki.
załacznik 1

Uchwala_Nr_152-XXI-08_z_dn._29.11.2008r. w sprawie : wydzierżawienia działek nr 92/7, 724, 175/2, 987, 983 na okres powyżej 3 lat.

Uchwala_Nr_151-XXI-08_z_dn._29.11.2008r. w sprawie : sprzedaży działki nr 308 i 322 położonych w Radoszowach.

Uchwala_Nr_151-XXI-08_z_dn._29.11.2008r. w sprawie : sprzedaży działki nr 308 i 322 położonych w Radoszowach.

Uchwala_Nr_150-XXI-08_z_dn._29.11.2008r. w sprawie : sprzedaży działki nr 292 położonej w Pawłowiczkach.

Uchwala_Nr_149-XXI-08_z_dn._29.11.2008r. w sprawie : : sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Pawłowiczkach przy ul. Wyzwolenia 66.

Uchwala_Nr_147-XXI-08_z_dn._27.11.2008r. w sprawie : przyjęcia do realizacji projektu �Remont drogi gminnej nr 108420 O�.

Uchwała nr 147-XXV-08 z dn 29.12.2008
załącznik 1
załącznik 1a
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9
załącznik 10

Uchwala_Nr_146-XXI-08_z_dn._27.11.2008r. w sprawie : ustalenia wysoko�ci ekwiwalentu pieniężnego przysługujšcego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pawłowiczki za udział w zdarzeniach ratowniczo-ga�niczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowš Straż Pożarnš lub gminę.

Uchwala_Nr_145-XXI-08_z_dn._27.11.2008r. w sprawie : uchylenia uchwały nr 124 / XX / 08 z dnia 11. 09. 2008 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Pawłowiczki.

Uchwala_Nr_144-XXI-08_z_dn._27.11.2008r. w sprawie : obniżenia �redniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2009 rok.

Uchwala_Nr_143-XXI-08_z_dn._27.11.2008r. w sprawie : okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwala_Nr_142-XXI-08_z_dn._27.11.2008r. w sprawie : okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwala_Nr_141-XXI-08_z_dn._27.10.2008r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

Uchwala_Nr_140-XXI-08_z_dn._19.10.2008r. w sprawie : przyjęcia do realizacji projektu �Remont drogi gminnej nr 108420 O�.

Uchwala_Nr_139-XXI-08_z_dn._13.11.2008r. w zmieniajšca uchwałę nr 106/XVI/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 07.05.2008 r. sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 108418 O .

Uchwala_Nr_138-XXI-08_z_dn._13.11.2008r. w sprawie : sprzedaży nieruchomo�ci stanowišcš działkę nr 477/4 położonš w Pawłowiczkach na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwala_Nr_137-XXI-08_z_dn._13.11.2008r. w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia warto�ci jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników samorzšdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pawłowiczki.

Uchwala_Nr_136-XXI-08_z_dn._13.11.2008r. w sprawie : w sprawie okre�lenia zasad gospodarowania nieruchomo�ciami stanowišcymi własno�ć Gminy Pawłowiczki.

Uchwala_Nr_135-XXI-08_z_dn._13.11.2008r. w sprawie : zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

Uchwala_Nr_134-XXI-08_z_dn._02.10.2008r. w sprawie : zasad gospodarowania nieruchomo�ciami stanowišcymi własno�ć Gminy.

Uchwala_Nr_133-XXI-08_z_dn._02.10.2008r. w sprawie : w sprawie przystšpienia do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych

Uchwala_Nr_132-XXI-08_z_dn._02.10.2008r. w sprawie : zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 131/XX/08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 11 września 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia ‘Planu Odnowy Miejscowości Gościęcin na lata 2008 – 2015’
załącznik 1

UCHWAŁA NR130/XX/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 11.09.2008r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 477/3 poł. w Pawłowiczkach na rzecz jej użytkownika wieczystego.

UCHWAŁY NR 129/XX/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 11.09.2008r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 poł. w Trawnikach na rzecz jej użytkownika wieczystego.

UCHWAŁA NR 128/XX/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 11.09.2008r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 202/2 poł. w Gościęcinie na rzecz jej użytkownika wieczystego.

UCHWAŁA NR 127/XX/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 11.09.2008r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 204/5 poł. w Gościęcinie na rzecz jej użytkownika wieczystego.

UCHWAŁA NR 126/XX/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 11.09.2008r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 1219 i 1220 poł. w Ostrożnicy na rzecz ich użytkownika wieczystego

UCHWAŁA NR 125/XX/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 11.09.2008r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 472/1 i 473/1 poł. w Pawłowiczkach na rzecz ich użytkownika wieczystego

Uchwała nr 124/XX/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 września 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 123/XX/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2008r.

Uchwała Nr 122/XX/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd.

U C H W A Ł A N R 121/XX/08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ‘Dni Partnerstwa Polsko – Czeskiego w Gminie Pawłowiczki’.

U C H W A Ł A NR 120/XX/08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 11 września 2 0 0 8 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 101 / XVI / 08 z dnia 07 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ‘Wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pawłowiczki’.

U C H W A Ł A 119 / XX / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

U C H W A Ł A 118 / XIX / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: sprzedaży działki nr 451/2 położonej w Pawłowiczkach

U C H W A Ł A 117/ XIX /08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie : powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

UCHWAŁA Nr. 116/XVIII/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26.06.2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Pawłowiczki do Lokalnej Grupy Działania

U C H W A Ł A 115 / XVIII / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie : uchylenia uchwały nr 32 / VI / 07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

U C H W A Ł A NR 114 / XVIII / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie : powołania Sekretarza Gminy Pawłowiczki.

UCHWAŁA NR 113/XVIII/08 RADY GMINY W PAWŁOWICZKACH DNIA 27 CZERWCA roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcji rolnej w obrębie Pawłowiczki
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

UCHWAŁA NR 112/XVIII/2008 RADY GMINY PAWŁOWICZKI DNIA 27 CZERWCA 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrożnica
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6

UCHWAŁA NR 111/XVIII/2008 RADY GMINY PAWŁOWICZKI DNIA 27 CZERWCA 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6

UCHWAŁA Nr 110/XVIII/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowiczki w okresie 09-09-2008r. do 08-09-2009r.

U C H W A Ł A 109 / XVIII / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

U C H W A Ł A 108 / XVII / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

Uchwała nr 107 / XVI / 08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 7 maja 2008 r w sprawie: nadania nazwy placowi będącemu drogą wewnętrzną.

UCHWAŁA nr 106/XVI/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 07.05.2008r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 108418 O.

U C H W A Ł A NR 105 / XVI / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 07 maja 2 0 0 8 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 87 / XIII / 08 z dnia 07 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2008 roku.

U C H W A Ł A 104 / XVI / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 91 / XIV / 08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

U C H W A Ł A 103 / XVI / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

UCHWAŁA N R 102/XVI/08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z d n i a 7 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ‘Podniesienie jakości usług edukacyjnych na terenie Gminy Pawłowiczki’.

U C H W A Ł A N R 101/XVI/08 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ‘Wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pawłowiczki’.

U C H W A Ł A Nr 100/XV/08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 766/4 położonej w Trawnikach

U C H W A Ł A Nr 99/XV/08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 542/1 położonej w Ucieszkowie

UCHWAŁA NR 98/XV/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2008 rok Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraˇnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

UCHWAŁA NR 97/XV/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pawłowiczki.

U C H W A Ł A NR 96 / XV / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie : udzielenia absolutorium WÓJTOWI GMINY PAWŁOWICZKI.

U C H W A Ł A Nr 95/XIV/08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Uchwała Nr 94 / IV / 08 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pawłowiczki.

Uchwała Nr 93/XIV/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie ustalenia na 2008 rok Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraˇnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr 92/XIV/08 z dnia 27.03.2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2 0 0 8

Uchwała Nr 91/XIV/08 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

Uchwała Nr 90/XIII/08 z dnia 07.02.2008 r. w sprawie sprzedaży działki nr 301/1 położonej w Milicach.

Uchwała Nr 89/XIII/08 z dnia 07.02.2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki.

Uchwała Nr 88/XIII/08 z dnia 07.02.2008r. w sprawie Statutu Związku Międzygminnego ‘Czysty Region’.

Uchwała Nr 87/XIII/08 z dnia 07.02.2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2008 roku.

Uchwała Nr 86/ XIII/08 z dnia 07.02.2008 roku w sprawie zmiany i zmian budżetu Gminy Pawłowiczki na 2008 rok.

Uchwała Nr 85/XIII/08 z dnia 07.02.2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Pawłowiczki na lata 2008-2012.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2008-06-05 11:03:42

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3189

 

rejestr zmian tej informacji »