Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2004

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2004-06-05 09:43:09, aktualny]

- Uchwała nr 79/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004 roku. nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004 r.


Uchwała nr 80/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego 2004 r. na działalność Wójta Gminy Pawłowiczki


- Uchwała nr 81/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej działki nr 47/6 położonej w Grudynii Wielkiej


- Uchwała nr 82/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XX/2000 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 15 wrze�nia 2000r.


- Uchwała nr 83/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu wykonywania zadań publicznych Gminy Pawłowiczki w zakresie promocji Gminy


- Uchwała nr 84/XVIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium WÓJTOWI GMINY PAWŁOWICZKI


Uchwała nr 85/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 86/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 87/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r.


Uchwała nr 88/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników przedszkoli , szkół podstawowych, gimnazjum nie będących nauczycielami oraz racowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.


Uchwała nr 89/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach


Uchwała nr 90/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie : obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego sumy dodatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatków wraz z ryczałtem na zakup opału.


Uchwała nr 91/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nieokreślonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r.


Uchwała nr 92/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargowej działek nr 229/6, 229/8 i 219 położonych w Naczęsławicach.


Uchwała nr 93/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 03 czerwca 2004 roku. w sprawie wynagrodzenia Wójta


Uchwała nr 94/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie przyjęcia ‘Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Pawłowiczki’.


Uchwała nr 95/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 r.


Uchwała nr 96/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie Budowy kanalizacji sanitarnej dla Grudyni Wielkiej


Uchwała nr 97/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Uchwała nr 98/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie zmian do Statutu


Uchwała nr 99/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnemu w Pawłowiczkach


Uchwała nr 100/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Gimnazjalno Szkolno Przedszkolnemu w Gościęcinie


Uchwała nr 101/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Ostrożnicy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 r.


Uchwała nr 102/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Jakubowicach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 r.


Uchwała nr 103/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowiczki do Projektu e-urząd dla mieszkańców Opolszczyzny.doc


Uchwała nr 104/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 191 1 o pow 03180 ha w Ostrożnicy


Uchwała nr 105/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 w Naczęsławicach


Uchwała nr 106/XX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2004 roku. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki zabudowanej położonej w Radoszowach


Uchwała nr 107/XXI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lipca 2004 roku. zaciągnięcie pożyczki


Uchwała nr 108/XXI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lipca 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie


Uchwała nr 109/XXI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lipca 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie


Uchwała nr 110/XXI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lipca 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie


Uchwała nr 111/XXI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lipca 2004 roku. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego


Uchwała nr 112/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 113/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 114/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki.


Uchwała nr 115/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie zmiany uchwały własnej określającej procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Uchwała nr 116/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie: nawiązania partnerstwa z Gminą VELKE HERALTICE W CZECHACH


Uchwała nr 117/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku położonym przy ul. Kozielskiej 5 w Ucieszkowie.


Uchwała nr 118/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie współdziałania między Gminą Pawłowiczki a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Pawłowiczki.


Uchwała nr 119/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Grudyni Wielkiej, a stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.


Uchwała nr 120/XXII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 września 2004 roku. w sprawie Przystąpienia Gminy Pawłowiczki do programu ‘ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM’


Uchwała nr 121/XXIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 04 listopada 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 122/XXIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 04 listopada 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 123/XXIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 04 listopada 2004 roku. w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania w imieniu pracodawcy samorządowego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i innych wobec Wójta Gminy Pawłowiczki.


Uchwała nr 124/XXIII/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 04 listopada 2004 roku. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwała nr 125/XXIV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2004 roku. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ‘Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla wsi Grudynia Wielka’ oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.


Uchwała nr 126/XXIV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2004 roku. w sprawie : ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki.


Uchwała nr 127/XXIV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 listopada 2004 roku. w sprawie : ustalenia czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.


Uchwała nr 128/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 129/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 130/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004 roku. w sprawie wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


Uchwała nr 131/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004 roku. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.


Uchwała nr 132/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.


Uchwała nr 133/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004 roku. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu


Uchwała nr 134/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004 roku. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania odpłatności


Uchwała nr 135/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Jakubowicach i Milicach a stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.


Uchwała nr 136/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004r w sprawie uchylenia uchwały .


Uchwała nr 137/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004r w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1212/1 położonej w Ostrożnicy.


Uchwała nr 138/XXV/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 9 grudnia 2004r w sprawie: sprzedaży w drodze przetargowej działki nr 1212/3 położonej w Ostrożnicy.


Uchwała nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.


Załącznik nr 1 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 2 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 3 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 4 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 5 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 6 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 7 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 8 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Załącznik nr 9 do uchwałay nr 139/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r


Uchwała nr 140/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2004 rok.


Uchwała nr 141/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki.


Uchwała nr 142/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie : ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki.


Uchwała nr 143/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie : ustalenia czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.


Uchwała nr 144/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie : zmiany uchwały Nr 296/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi OSTROŻNICA.


Uchwała nr 145/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie zmiany uchwały Nr 294/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PAWŁOWICZKI.


Uchwała nr 146/XXVI/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie zmiany uchwały Nr 295/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOŚCIĘCIN.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2004-06-05 09:43:09

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2354

 

rejestr zmian tej informacji »